Bike Park Czarna Góra – NS Bikes | Park rowerowy

REGULAMIN BIKE PARKU

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady wstępu i korzystania przez użytkowników (dalej jako „Użytkownicy)
z atrakcji parku rowerowego „Bike Park” położonego na terenie ośrodka Czarna Góra Resort w Stroniu Śląskim (dalej
jako „Bike Park”), w tym udostępnionych w ramach parku tras rowerowych (dalej jako „Trasy”) oraz wszystkich urządzeń
zlokalizowanych w ich przebiegu.
2. Administratorem i właścicielem Bike Parku jest „CG INVEST GROUP” spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą we
Wrocławiu, ul. Gajowicka 95, 53-421 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000639774,
NIP: 8943085853, REGON: 365522690 (dalej: Administrator).
3. Administratorem i właścicielem ośrodka Czarna Góra Resort, w tym również operatorem kolei linowej Efka i Luxtorpeda,
jest CZARNA GÓRA Spółka Akcyjna z siedzibą w Siennej 11, 57-550 Stronie Śląskie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000095948, NIP: 881003048 (dalej: Czarna Góra)
4. Zasady wstępu i pobytu na terenie ośrodka Czarna Góra Resort oraz korzystania z kolei linowej Efka i Luxtorpeda określają
postanowienia regulaminów Czarna Góra Resort. Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z brzmieniem ww regulaminów,
które są zamieszczone w kasach Bike Parku oraz na stronie internetowej www.czarnagora.pl oraz stosować się do ich
postanowień.

§ 2 ZASADY WSTĘPU DO BIKE PARK

1. Wejście Użytkownika na teren Bike Parku, w tym posługiwanie się karnetem (biletem) i opaską uprawniającą Użytkownika
do korzystania z kolei linowej Efka i Luxtorpeda, a także korzystanie Tras, jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją
Regulaminu.
2. Każdy Użytkownik jest zobowiązany stosować się do Regulaminu oraz przestrzegać zakazów i nakazów, które są uwidocznione
na oznaczeniach zamieszczonych na terenie Bike Parku, jak również do ustnych poleceń obsługi Bike Parku.
3. W przypadku naruszania postanowień Regulaminu, podejmowania zachowań zagrażających bezpieczeństwu Użytkownika,
innych osób lub mienia, a także niewykonywania poleceń obsługi Bike Parku, Użytkownik może zostać zobowiązany do
natychmiastowego opuszczenia terenu Bike Parku wraz z natychmiastową blokadą możliwości korzystania przez Użytkownika
z karnetu.
4. Użytkownik ponosi odpowiedzialność wobec Administratora, Czarnej Góry Resort oraz wobec innych Użytkowników za
działanie niezgodne z postanowieniami Regulaminów, w tym za spowodowane uszkodzenia lub zanieczyszczenia mienia, w
tym obiektów lub urządzeń Bike Parku lub uszczerbki na zdrowiu.
5. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują także w przypadku, gdy Użytkownik korzysta z Tras w związku lub w trakcie
zawodów sportowych z uwzględnieniem zasad, jakim się poddał wobec organizatora takich zawodów, w tym w szczególności
określonych w regulaminie takich zawodów sportowych.
6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że downhill & freeride jako szczególna odmiana kolarstwa górskiego to sporty
ekstremalne, wymagające od uprawiających je osób dużej sprawności i kondycji fizycznej, odpowiednich umiejętności oraz
właściwego sprzętu, w tym sprzętu ochronnego (kaski, ochraniacze). Początkującym zaleca się jazdę z instruktorem.

§ 3 ZASADY KORZYSTANIA Z TRAS

1. Wstęp na teren Bike Parku odbywa się na podstawie karnetów sprzedawanych przez Czarną Górę Resort w kasach Bike Parku.
Aktualny cennik karnetów dostępny jest na stronie internetowej www.czarnagora.pl oraz umieszczony jest przy kasach Bike
Parku.
2. Użytkownik korzystający z Tras zobowiązany jest posiadać ważny karnet oraz opaskę na rękę przez cały okres swojego pobytu
na terenie Bike Parku.
3. Użytkownik ma obowiązek na prośbę obsługi Bike Parku okazać swój karnet i opaskę celem kontroli zapisanych na nim
uprawnień. Odmowa okazania karnetu może skutkować zablokowaniem możliwości dalszego korzystania z karnetu.
4. Trasy są udostępniane Użytkownikom w godzinach otwarcia Bike Parku podawanych na stronie internetowej www.czarnagora.
pl oraz w kasach Bike Parku, chyba że z uwagi na panujące warunki atmosferyczne, słabą widoczność lub stan techniczny
Tras, w szczególności konieczność wykonania napraw lub zabiegów konserwacyjnych, Administrator podejmie decyzję o
wyłączeniu Trasy z użytkowania.
5. Administrator może dokonywać czasowego wyłączenia Tras z użytkowania także z przyczyn organizacyjnych, w szczególności
w celu organizacji zawodów, pucharów, treningów.
6. Informacje o wszelkich przerwach technicznych lub zamkniętych Trasach podawane są na bieżąco do wiadomości
Użytkowników za pośrednictwem strony internetowej www.czarnagora.pl oraz w ogłoszeniach zamieszczonych w kasie Bike
Parku. Każdy Użytkownik zobowiązuje się do uważnego śledzenia ww. informacji przed rozpoczęciem korzystania z Tras.
7. Korzystanie z zamkniętych Tras przez nieupoważnionych Użytkowników jest bezwzględnie zabronione, choćby posiadali
ważny karnet.
8. Każdy pełnoletni (dorosły) użytkownik korzysta z Tras na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność i zobowiązany jest
do zachowania należytej ostrożności w celu ochrony życia, zdrowia własnego i innych osób oraz mienia. Osoby małoletnie
(niepełnoletnie) lub nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą korzystać z Tras wyłącznie pod opieką
osoby dorosłej, na ryzyko i odpowiedzialność ich opiekuna.
9. Bezwzględnie zabrania się na terenie Bike Parku:
a. spożywania alkoholu i substancji odurzających oraz palenia tytoniu,
b. przebywania w stanie po spożyciu napojów alkoholowych lub substancji odurzających,
c. poruszania się po Trasach na rowerach elektrycznych (poza wyznaczoną do tego trasą E-RIDE),
d. wnoszenia lub wprowadzania pojemników do rozpylania gazów, substancji żrących lub farbujących, a także przedmiotów
niebezpiecznych (np. noże, pałki), w tym przedmiotów wykonanych z kruchego, pękającego, ostrego lub twardego
materiału (np. szkło, metal, puszki),
e. wprowadzania psów lub innych zwierząt,
f. poruszania się po trasach bez wyraźnej, uprzedniej zgody Administratora pojazdami innymi niż rower przeznaczony do
uprawiania kolarstwa górskiego – downhill & freeride,
g. rozniecania ognia,
h. śmiecenia lub niszczenia Tras lub obiektów infrastruktury Bike Parku, w tym wykonywania napisów, wymalowań, graffiti,
nakładania naklejek na Trasach, skoczniach, słupach do siatek ochronnych, itd.,
i. chodzenia pieszo po Trasach lub użytkowania ich w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem w tym w kierunku przeciwnym
do obowiązującego na Trasach kierunku jazdy, lub zatrzymywania się w miejscach do tego niewyznaczonych,
j. pozostawiania roweru na Trasach przez Użytkownika, który zaniechał jazdy bez względu na przyczynę takiego zaniechania,
k. umieszczania, roznoszenia lub pozostawiania materiałów reklamowych bez wyraźnej, uprzedniej zgody Administratora.
10. Prowadzenie przez osoby trzecie jakiejkolwiek działalności gospodarczej lub zawodowej (m.in. działalności szkoleniowej i
instruktażowej), zarówno odpłatnie, jak też nieodpłatnie na terenie Bike Parku lub z wykorzystaniem infrastruktury Bike Parku
jest surowo zabronione i stanowi rażące naruszenie Regulaminu, chyba że osoba ta uzyska uprzednio pisemną (pod rygorem
nieważności) zgodę Administratora na taką działalność.
11. Każdy, kto naruszy zakazy, o których mowa w Regulaminie zostanie zobowiązany przez obsługę Bike Parku do
natychmiastowego opuszczenia terenu Bike Parku, a także zostanie mu zablokowana możliwość korzystania z karnetu.
12. Użytkownik, który naruszy postanowienia Regulaminu ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą wobec
Administratora za szkody poniesione przez Administratora w związku z naruszeniem postanowień Regulaminu, na zasadach
ogólnych. W przypadku zamieszczenia materiałów reklamowych na terenie Bike Parku bez zgody Administratora reklama
zostanie usunięta na koszt właściciela.

§ 4 INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA DLA ZDROWIA

1. Kolarstwo górskie w odmianie downhill & freeride jest sportem ekstremalnym wysokiego ryzyka. Korzystanie z Tras
rowerowych nawet przez osoby o pełnej sprawności fizycznej może spowodować uszkodzenie użytkowanego sprzętu oraz
uszczerbki na zdrowiu, a nawet utratę życia.
2. Przed rozpoczęciem korzystania z Tras Użytkownik zobowiązany jest upewnić się, że w stosunku do niego lub osób małoletnich
znajdujących się pod jego opieką nie zachodzą żadne przeciwwskazania zdrowotne do uprawnia sportu ekstremalnego
jakim jest downhill & freeride.
3. Użytkownik zobowiązany jest zachować szczególną ostrożność w czasie jazdy oraz bezpieczną odległość od Użytkownika
jadącego z przodu, a także dostosować prędkość jazdy do aktualnie panujących warunków atmosferycznych i liczby
użytkowników na Trasach.
4. Użytkownik nie może przeceniać swoich umiejętności oraz powinien uwzględniać swój wiek, kondycję fizyczną oraz
zmniejszenie się jego sprawności w miarę przebywania na Trasie wskutek zmęczenia, nawet jeżeli korzystanie z Tras przez
Użytkownika przerwane jest okresem wypoczynku.
5. Użytkownicy korzystający z Tras zobowiązani są do używania sprawnego sprzętu ochronnego, przeznaczonego, do użytku dla
rowerzystów w kolarstwie górskim w dyscyplinie downhill i spełniającego obowiązujące powszechnie normy bezpieczeństwa,
w tym:
a. certyfikowanego kasku,
b. ochraniaczy nóg i rąk,
c. rękawic ochronnych.
6. Użytkownik powinien pamiętać, że na Trasie mogą pojawić się przeszkody powstałe w sposób naturalny, bez wiedzy
Administratora, jak np. złomy, wywroty, osuwiska, złamane konary itp. Może też dojść do upadania drzew i ich konarów na
trasy, szczególnie w trakcie wietrznej pogody i w okresie występowania szadzi lodowej.
7. Każdy Użytkownik powinien niezwłocznie zgłosić obsłudze Bike Parku wszystkie dostrzeżone na Trasie przeszkody,
uszkodzenia lub inne okoliczności stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa korzystania z Tras, w tym niebezpieczne
zachowanie innych Użytkowników.

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Treść Regulaminu zamieszczona jest przy kasach Bike Parku oraz na stronie internetowej www.czarnagora.pl.
2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 06.07.2019 r. do odwołania.
3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie
wskazanym przez Administratora, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.czarnagora.pl.